Diamondback

From the album Tucson-SE Arizona

A coiled Western Diamondback snake in the Tucson Mountains in Tucson Arizona.