Vintage Ford Falcon

From the album Tucson-SE Arizona