Mountain Biking

From the album Tucson-SE Arizona

A cyclist rides Tucson Mountain Park near Tucson Arizona.