Mountain Biking

From the album Tucson-SE Arizona

Mountain biker rides the trails of the Tucson Mountain Reserve.