Bones

From the album Tucson-SE Arizona

Animal skeleton next to railroad tracks.